Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия: № BG051PO002/10/2.5-01 Основни дейности по проекта: - Проучване и анализ на съществуващите към момента практики в сферата на управление на човешките ресурси в четирите общини в България, Италия и Унгария с оглед внедряване на конкретни приложими добри практики.   - Експертна оценка (Needs assessment) на нуждите от административен персонал в ОА Лясковец и Тетевен и на нуждите от реорганизация на принципите и практиките по управление на човешките ресурси   - Идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от България, Унгария и Италия в сферата на: сформиране на екип, обслужване на гражданите, политики за качествено управление на човешките ресурси, устойчиво развитие и мотивация на работещите в общинските администрации   - Тристранен обмен на експерти и служители в ОА   - Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти от звената за управление на човешките ресурси на ОА Тетевен и ОА Лясковец.   - Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в община Тисафюред (Унгария) и община Ладисполи (Италия)   - Разработване на „Методология за управление на човешките ресурси” в общините Лясковец и Тетевен.   - Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини.   - Създаване, администриране и устойчиво възпроизводство на транснационална партньорска мрежа от експерти, работещи в областта на управлението на човешките ресурси в общинската администрация на участващите общини от България, Унгария и Италия. Период на изпълнение: 07.03.2012 - 07.09.2013 г. Обща стойност на проекта: 387 053,10 лева Партньор по проекта: Община Лясковец, Община Тисафюред-Унгария, Община Ладисполи-Италия

Допълнителна информация:
12.02.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
11.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
17.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
28.06.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
05.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
07.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
21.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
30.08.2013 г. Община Тетевен изпълнява в партньорство с Община Лясковец и по Оперативна програма "Административен капацитет"
02.09.2013 г. Покана - съграждани