Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 септември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 26 септември 2023 г. 25.09.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица – Лясковец – Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 4. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Лясковец. 5. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец септември 2023 г., вторник, 26 септември 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1.Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица – Лясковец – Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 18:10 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 2.Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Лясковец – предложенията на заседанието на комисията.