Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 март 2023 г. и на заседания на постоянни комисии. 22.03.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 18:10 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2024 - 2026 г.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец март 2023 г. петък, 24 март 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2024 - 2026 г. 18:20 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 2. Одобряване на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. 18:30 часа – ПК „Бюджет и финанси”, съвместно с ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 18:40 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Предоставяне на допълнителни помещения на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец за изпълнение на дейности по проект: „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от ЕСФ плюс. 2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 г. 3. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 4. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба му. 5. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. 18:50 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1. Одобряване на споразумение за партньорство по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец. 3. Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 19:00 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец. 19:10 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 19:20 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”, ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”, ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“, ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”, ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.