Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 февруари 2023 г. 17.02.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. 3. Приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 4. Погасяване на задължения на Община Лясковец към „Декра Строй“ ЕООД чрез даване на недвижим имот - частна общинска собственост. 5. Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 „Грижа в дома в община Лясковец“. 6. Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец. 7. Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 г. 8. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 г. 9. Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. 10. Безвъзмездно предоставяне на помещения – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“. 11. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 12. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец