Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 януари 2023 г. 04.01.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.01.2023 г. (четвъртък), от 18:10 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец