Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 26.10.2022 Заповед №2141 / 26.10.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1147, за който е отреден УПИ XL1147 в кв. 98 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ 868 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №1285 / 17.06.2022 г.

Заповед №2141 / 26.10.2022 г.