Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 октомври 2022 г. 21.10.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.10.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2022 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2022 г. 5. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.0037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец”. 6. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.0037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец”. 7. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-846/22.07.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите. 8. Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. 9. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.613, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 10. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 11. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2022 - 2023 година в Община Лясковец. 12. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2022/2023 г. 13. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 697, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ – 697, в кв. 103 по ПУП – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 14. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 465, за който е отреден УПИ I465 – за обществено и обслужваща и складова дейност, в кв. 77А по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец. 15. Определяне предназначението на общинско жилище - апартамент и продажбата му на правоимащ наемател. 16. Разпореждане с движима вещ – частна общинска собственост – 3 бр. предложения, с изх. №№ ОС-4515, ОС-4517 и ОС-4518 от 17.10.2022 г. 17. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец