Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2022 г. 22.07.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 2. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2021 г. 3. Оставане на училища и детска градина от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2022/2023 г. 4. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец. 5. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2022 г. 6. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 7. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 8. Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2022 г. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и подобект: Външно присъединяване“. 10. Одобряване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) на гр. Лясковец: за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с урегулиран поземлен имот № 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена“ с цел разширение на съществуваща складова база. 11. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 г. 12. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 13. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец