Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2022 г. 20.04.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2022 година. 2. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2021 година. 3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за пролетно-зимния сезон на 2022 година в Община Лясковец. 4. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 5. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година без търг или конкурс. 6. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 32,50 кв.м., находящ се в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII530 в кв. 106 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 7. Отдаване под наем на общински павилион със застроена площ 23,12 кв.м. и терен - общинска собственост със застроена площ 17,50 кв.м., за извършване на търговска дейност (кафе - аперитив), съгласно подробна схема № 14 - Добри дял, одобрена от Главния архитект но Община Лясковец, в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за парк и ресторант в кв. 44 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец. 8. Предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения. 9. Предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ нежилищен имот, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Цар Освободител“ № 8 в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения. 10. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) на първи надземен етаж на жилищен блок с кадастрален № 173, построен върху общинска земя, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - за КЖС, кв. 30 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с обща площ 60 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 14. 11. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет - Лясковец