This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 септември 2020 г.

 

17.09.2020:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 септември 2020 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица. 

2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 

3. Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 

4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял, общ. Лясковец. 

5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за който е отреден УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП -ПР) на гр. Лясковец. 

6. Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 

7. Питания. 

 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет – Лясковец 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |