Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец стартира предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по Проект “Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ 20.11.2019 Община Лясковец стартира предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по Проект “Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ От 01.10.2019 г. успешно стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“. Проектното предложение е съвместно между четири общини. Стражица като бенефициент сключи договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 333 000 лв. по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Срокът за изпълнение е 15 месеца, до 30 септември 2020 г. За реализиране на дейностите по проекта са назначени здравни и социални специалисти, от които: „Координатор здравни грижи в общността - 1 бр.; Социален работник - 1 бр.; Медицински сестри - 2 бр.; Психолог - 1 бр. и Социални асистенти - 5 бр. които ще предоставят патронажна грижа по домовете на потребителите. След успешно преминато 5-дневно въвеждащо обучение, специалистите подписаха трудови договори за срока на изпълнение на договора - 30.09.2020 г. Сключени са и договори с ползвателите на „патронажна грижа“ за срок от една година. Наетите специалисти предоставят “патронажна” грижа на 37 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване на територията на Община Лясковец. Потребителите получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден и не заплащат потребителска такса за предоставяните услуги. Желаещите да ползват услугите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” могат да намерят информация в сайта на Община Лясковец, информационното табло и в стая №7 в сградата на общинска администрация гр. Лясковец.