Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за провеждане на проучвания на територията на МИГ "Лясковец - Стражица" 14.10.2019 Уважаеми дами и господа, бенефициенти към МИГ, представители на местната общност, заинтересовани страни, членове на МИГ и приятели!   МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява, че в момента на територията на общините Лясковец и Стражица, съвместно с фирма "Интегрити Консултинг"ООД се провеждат следните проучвания за нуждите на нашата организация: 1.Анализ/изследване с две подтеми: - Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки. - Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в публичния / НПО сектор. Мнения, резултати, заключения, препоръки. 2. Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ. 3. „Анализ на средата в която МИГ прилага Стратегия за местно развитие. Устойчивост на предоставените инвестиции. Проблеми, рискове и предизвикателства при реализиране на проектите, финансирани от МИГ. Разработване на План за устойчивост на постигнатите резултати до края на периода за мониторинг“. Период на проучванията: 10.10.2019 г. - 30.11.2019 г. Как може да участвате: чрез попълване на специализирани въпросници и анкети, чрез участие във фокус-групи, чрез предоставяне на информация по темите в нашия офис. За попълване на въпросници и анкетни карти по темите на проучванията, може да заявите интерес по ел.поща: mig_zaedno@abv.bg. Вашето мнение и идеи са важни за дейността на МИГ "Лясковец-Стражица"! Участвайте и споделете сега!