Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2019 г. 20.09.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Дофинансиране на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница. 2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 3. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 г. 4. Одобряване текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от инж. Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков. 5. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а и Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец. 6. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица, както и възмездно придобиване на право на собственост от физически лица. 7. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 г. 8. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 - 2019 г. 9. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Лясковец. 10. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец