Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец продължават да се предоставят социалните услуги в домашна среда 03.09.2019 Във връзка с изпълнение на сключен анекс към споразумение № ФС-01-495/28.12.2018 г. между Агенцията за социално подпомагане гр. София и Община Лясковец, считано от 02.09. 2019 година продължават да се предоставят три вида социални услуги в общността – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Това става в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. Срокът на подписания анекс е до 31.12.2019 г., чрез което автоматично се удължава с 3 месеца срокът за предоставяне на трите вида социални услуги. В изпълнение на подписания анекс към споразумението с Агенцията за социално подпомагане, считано от 02.09. 2019 година, 29 наети лица, продължават да предоставят услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Териториалният обхват е във всички населени места на община Лясковец – в гр. Лясковец и съставните пет села – Драгижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец и Джулюница. Разпределението им в зависимост от предоставяните социални услуги е както следва: за гр. Лясковец – наети 8 лични асистенти, 2-ма социални асистенти и 3-ма домашни помощници. За Драгижево са наети 4-ма лични асистенти, за Мерданя – 1 личен асистенти, за Козаревец – 1 социален асистент, за Добри дял - 1 личен асистент и 2-ма домашни помощници. За най-голямото село Джулюница, наетите са 4-ма лични асистенти, 1 социален асистент и 2-ма домашни помощници. Общият брой на потребителите от всички населени места в община Лясковец е 69 лица. Право да ползват почасовите социални услуги имат хора с увреждания и лица над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване.