This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец стартира вторият прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи

 

10.07.2019:
Община Лясковец стартира вторият прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи

На 21 юни 2019 г. за втори път Община Лясковец обяви покана за набиране на проекти за финансиране от създадения през миналата година Фонд за подкрепа на местни инициативи. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да се подкрепят проекти на местната общност, насочени към решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот. Проекти могат да подават неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Общият финансов ресурс на първата сесия за набиране на проекти от Фонда за 2019 г. е 12 000 лв., които са осигурени от общинския бюджет и платформа „Агора”.  

В рамките на втората обявена сесия на фонда за 2019 г. приоритет са „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот” като ще се отпускат до 3000 лв. за малки проекти в общността. Срокът за изпълнение на инициативите е с продължителност от 2 до 3 месеца, като крайния срок в който кандидатите могат да депозират проектите си е до 15 Юли 2019 г. Предложенията ще се оценяват съгласно одобрени критерии за оценка, като най-важни критерии са степента на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и проблеми на общността и постижимост и значимост на очакваните резултати.  

Проектите се подават чрез специално разработен формуляр, където участниците трябва да опишат как ще се насърчи участието на хората от общността, как проекта допринася за решаване на значим проблем за общността и по какъв начин ще мобилизира човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да се получи на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.net или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu.  

През 2018 г. „Фонда за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” осигури финансова подкрепа в размер на 20 000 лв. на общо 8 проекта на неправителствени организации, читалища, сдружения на етажна собственост за дейности за мобилизиране на местни ресурси за приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот”. Общият размер на реализираните местни инициативи в община Лясковец, подкрепени от фонда през 2018 г. е в размер на 25 000 лв., чрез които бе озеленено и облагородено междублоково пространство в града, трансформирано е пространството в Музея на гурбетчийското градинарство като ново културно пространство в града, подобрена е комуникацията между поколенията чрез организиране на културни и фолклорни събития в детските градини и пенсионерски клубове.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |