Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 април 2019 г. 19.04.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.053, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 2. Изменение на Решение № 512/28.02.2019 г. на Общински съвет Лясковец за одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 г. 4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 г. 5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2019 г. 6. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 г. 7. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2018 г. 8. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 г. в Община Лясковец. 9. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 г. 10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, както следва: - Имот № 306.15, нива, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 305.21, нива, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 308.66, лозе, местност „Цонкино кладенче” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 306.16, нива, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 600.20, трайни насаждения, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 600.21, трайни насаждения, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Имот № 600.25, трайни насаждения, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец; - Незастроен урегулиран поземлен имот ХХХ – 503,506, находящ се в кв. 106 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец; - Урегулиран поземлен имот V-2167 за обществено обслужване, в кв. 25 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец. 11. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец