Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец получава финансиране за ремонт на игрище на стадион „Михаил Алексиев” 05.04.2019 Община Лясковец получава финансиране за ремонт на игрище на стадион „Михаил Алексиев” Община Лясковец e одобрена за финансиране по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Очаква се през месец април да бъде подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 117 348 лева, а изпълнението му е в рамките на две години. Проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, цели да подобри състоянието на спортната инфраструктура, като бъде напълно обновено игрище, намиращо се на стадион „Михаил Алексиев” в град Лясковец. Това от своя страна ще допринесе за оптимизирането на разходите за модернизиране на спортни площадки общинска собственост. Чрез проекта ще се създадат условия за подобряване качеството на предлаганите услуги за населението, което е основен фактор за устойчиво социално-икономическо развитие. Обновяването на игрището за футбол на малки вратички, ученически игри и тренировки ще доведе до повишаване качеството на живот, по-добри възможности за задържане на активното население и привличане на инвестиции. Очаквани резултати от реализацията на проекта са създаване на оптимална жизнена среда в община Лясковец, създаване на достъпност и насърчаване развитието на човешките ресурси. Основна дейност по проекта е изпълнението на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец, кв. 82, УПИ XX”. С реализирането на проекта ще се постигне частично коригиране и отнемане на съществуваща настилка, подравняване и трамбоване, демонтаж на съществуващата телена ограда и изграждане на прозирна такава около игрището и зад трибуните, полагане и трамбоване на инертен материал, полагане на нова спортна настилка /изкуствена трева/, монтаж на футболни врати, доставка и монтаж на стоманена входна врата и направа на хоризонтална маркировка на площадка с перли. Облагодетелствани от реконструкцията на откритата спортна площадка са около 800 ученици, както и младежи и хора в активна възраст, спортни и фирмени клубове и други потенциални ползватели.