Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 февруари 2019 г. 07.02.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 08.02.2019 г. (петък), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв.145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“).     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец