Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проведе се обучение с педагозите от Джулюница в подкрепа на работата им с проблемни деца 04.02.2019 Проведе се обучение с педагозите от Джулюница в подкрепа на работата им с проблемни деца В Лясковец се проведе обучение с педагогическите специалисти от джулюнското училище ОбУ„П. Р. Славейков”, което протече в комплекс „Лесопарка”. Еднодневното тренинг-обучение откри кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, като изрази своята подкрепа към учителите от джулюнското училище. В своето изложение тя очерта няколко от наболелите проблеми в образованието, както и трудността на учителите да работят в мултикултурна среда. Идеята за обучението бе на Община Лясковец и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и инициирана в резултат на необходимостта от доразвиване на подходи и методи за работа с деца в риск и с деца с проблемно поведение. Лектор на обучителния курс бе Катерина Иванова Златкова-Дончева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- доктор по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” при Педагогическия факултет. Основна цел на програмата „Подкрепа на педагогическите специалисти при работа с деца с проблемно поведение в училищна среда” е подкрепа на учителите, които работят с уязвими и рискови групи деца. Обучението на педагогическите специалисти от джулюнското училище протече в две части – теоретична и практическа. Съотношението на теорията към практическите форми на обучение бе 50:50, като бяха включени множество тренингови упражнения, практически задачи, решаване на казуси, ролеви игри. Програмата „Подкрепа на педагогическите специалисти при работа с деца с проблемно поведение в училищна среда” разглежда механизмите за формиране на рисково поведение у децата и фактори, оказващи влияние върху проявите им. Програмата представя причините за деструктивното и рисково поведение и са изведени съвременните подходи, методи и практики за работа по специфичните проблеми на деца в риск и проблемно поведение - отглеждани в домашна среда с един родител, отглеждани от многодетни семейства, етнически малцинства, с родители в социално-нравствена деградация, деца от бедни семейства, деца на безработни родители и др. Систематизирани са основните умения и техники за работа с такива деца, като акцент се поставя върху практически насоки за конкретни възпитателни и социално-педагогически методи за взаимодействие и превенция на емоционалното прегряване сред педагогическите специалисти, които работят с тях. Водеща цел на обучението е педагогическите специалисти да доразвият своите професионални умения и компетенции за идентифициране, диагностициране и анализиране на риска и рисковото поведение, противодействие на деструктивното поведение в училище, възможности за преодоляване на рисково поведение, превенция на емоционалното прегаряне сред учителите.