This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2018 г.

 

17.12.2018:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2018 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.12.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Одобряване на План-сметка за предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и утвърждаване на такса за „битови отпадъци“ в населените места на Община Лясковец за 2019 г. 

2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 

3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 

4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 

5. Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

6. Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2018 г. 

7. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Агенция за социално подпомагане - гр. София. 

8. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Съюза на ветераните от войните в България - Община Лясковец. 

9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 

10. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2018 г. 

11. План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 г. 

12. Питания. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |