This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 септември 2018 г.

 

21.09.2018:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 септември 2018 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.09.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2019-2021 година. 

2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 

3. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”. 

4. Промяна в местоположението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ от адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76. 

5. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 

6. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице. 

7. Питания. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |