This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2018 г.

 

24.08.2018:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2018 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.08.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 

2. Приемане на изменение на Решение № 367/26.02.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец“. 

3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 

4. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 

5. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2019 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ. 

6. Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имоти - публична общинска собственост (язовири) на държавата. 

7. Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец – 2 броя предложения: 

- УПИ ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец; 

- УПИ XІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец. 

8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост – 3 броя предложения: 

- имот с кадастрален № 2314, за който е отреден УПИ ІІ-общински, в кв. 5 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец; 

- имот с кадастрален № 2327, за който е отреден УПИ IІІ-2327, в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец; 

- имот с кадастрален № 357, за който е отреден УПИ ХІХ-357, в кв. 75 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец. 

9. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 г. – 2 броя предложения: 

- имот с кадастрален № 2322, за който е отреден УПИ ХІІ-общински, в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец; 

- УПИ VІ в кв. 67 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял. 

10. Питания. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |