This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 октомври 2017 г.

 

20.10.2017:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 октомври 2017 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.10.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2017 г. 

2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 

3. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2017 г. 

5. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017-2018 г. в Община Лясковец. 

6. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2018 г. 

7. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2017/2018 г. 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 143002, № 143003 и № 143004 по Картата за възстановената собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”. 

9. Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет - Лясковец. 

10. Питания. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |