This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2017 г.

 

23.03.2017:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2017 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец. 

2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 г. 

3. Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец. 

4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 

5. Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2017 г. 

6. Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020). 

7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ). 

8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил). 

9. Определяне предназначението на общинско жилище за продажба. 

10. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имот - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г. 

11. Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 г. 

12. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г. 

13. Питания. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |