This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2016 г.

 

18.11.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 

2. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете. 

3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.В.Търново. 

4. Одобряване на споразумение за партньорство по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г. 

5. Приемане Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Лясковец. 

6. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец. 

7. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2017 г. 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлен имот с № 145049 и поземлен имот с № 145050 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”. 

9. Решение за одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване в квартал 157. 

10. Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец. 

11. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г. 

12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд в полза на Народно читалище „П.Р.Славейков - 1903” с.Добри дял, община Лясковец. 

13. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2016 г. 

14. Питания. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |