This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 септември 2016 г.

 

21.09.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 септември 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 

2. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2017-2019 г. 

3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 

5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

6. Приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

7. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец. 

8. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец. 

9. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец в обхват на УПИ ХІІІ-1264 в кв. 67 и граничеща с него част от УПИ „за озеленяване” между квартал 67 и квартал 68. 

10. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2017 г. и определяне начина на ползването й. 

11. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 

12. Питания. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |