This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 август 2016 г.

 

19.08.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 август 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.08.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение на Решение № 97/28.04.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр.Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в Урегулиран поземлен имот VІІ-ми в кв.29 по плана на гр.Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 

2. Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение. 

3. Откриване на процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост. 

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037011, по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”. 

5. Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр.Лясковец. 

6. Питания. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |