This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2016 г.

 

25.07.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 

2. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2016/2017 г. 

3. Промяна на вида на предоставяната от Община Лясковец социална услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” като държавно делегирана дейност с капацитет двадесет потребители, в социална услуга „център за обществена подкрепа” като държавно делегирана дейност с капацитет тридесет потребители, считано от 01.01.2017 г. 

4. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2016 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с обект „Осигуряване на достъпна среда за ползване на Читалище „Пробуждане – 1896” с.Джулюница. 

5. Становище по представения бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Йовковци” ООД гр.Велико Търново за регулаторния период 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г. 

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите". 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за част от поземлен имот с № 140001 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”. 

8. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на Урегулиран поземлен имот VІ - за озеленяване, в кв.157 по ПУП на гр.Лясковец. 

9. Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост. 

10. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 г. 

11. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, за периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. 

12. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец, за периода ноември 2015 г. - юни 2016 г. 

13. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |