This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2016 г.

 

20.05.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2016 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 

2. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание. 

3. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Лясковец 2016-2020 г. 

4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2017 г. 

5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 

6. Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проектно предложение „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по процедура BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 181001 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”. 

8. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година. 

9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 

10. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |