This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 март 2016 г.

 

24.03.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 март 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Представяне Програма за управление на д-р Ивелина Гецова – кмет на Община Лясковец, за периода 2015 - 2019 г. 

2. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2017 - 2019 година. 

3. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

4. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” гр.Велико Търново, на извънредно събрание. 

5. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново. 

6. Културен календар на Община Лясковец за периода от медец април до края на месец декември 2016 г. и План-сметка на необходимите средствата за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 

7. Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2016 г. 

8. Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане. 

9. Отчет за изпълнението на Регионалната програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014-2020 г. 

10. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 г. 

11. Изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, т.VІ. Наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд. 

12. Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 г. 

13. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице. 

14. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |