Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2015 г. 17.12.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.12.2015 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2016 година. 3. Приемане допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година. 4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2016 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 5. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба. 6. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване за определяне на градоустройствена основа за застрояване и Инвестиционен проект за строежи в поземлен имот с № 008005 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Гойчето”. 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линейни обекти на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващи водопровод и канал за нуждите на поземлен имот с № 210006 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец. 8. Разрешение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - кабелна линия за външно електрозахранване СрН - 20 кV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”. 9. Изменение на Решение № 615/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2015 г. и определяне начина на ползването й. 10. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2015 г. 11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 12. Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост – 2 броя предложения. 13. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 14. План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2016 година. 15. Питания.