Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Продължава реализирането на проект „Нови възможности за грижа” 16.12.2015 На 27.03.2015г. в гр.София, във връзка с изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ ,финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 се сключи партньорско споразумение между Агенцията за социално подпомагане, чрез главна дирекция„Социално подпомагане“, София и Община Лясковец, представлявана от Кмета на общината д-р Ивелина Гецова. Проектът цели да се подобри качеството на живот и социална интеграция за деца и лица с увреждания от Община Лясковец. До момента общината е предоставила услугата на 29 потребители от гр. Лясковец и от съставните села. След приключване на проекта м. февруари 2016 г., лицата от целевата група, след направена социална оценка, ще бъдат включени в дейностите по проект „Независим живот в община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”.

Продължава реализирането на проект „Нови възможности за грижа”