Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Д-р Гецова подписа договор за подготовка на нова стратегия за местно развитие 27.11.2015 Д-р Гецова подписа договор за подготовка на нова стратегия за местно развитие Местна инициативна група Лясковец – Стражица започва подготовка на първата в област Велико Търново многофондова стратегия за водено от общността местно развитие за привличане на 6 милиона лева. На 25 ноември 2015 г. д-р Ивелина Гецова, председател на Управителния съвет на МИГ „Лясковец – Стражица“ подписа договора за изпълнение на проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. за реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”. След успешното приключване на единствената в област Велико Търново Стратегия за местно развитие, чрез която на територията на общините Лясковец и Стражица беше привлечен и усвоен финансов ресурс в размер на 4 милиона лева за финансиране на проекти на земеделските производители, бизнеса, читалища, църкви, неправителствени организации и публична инфраструктура, се започва процес по подготовка на нова мултифондова стратегия за новия програмен период 2014–2020 г. Чрез полученото финансиране в размер на 48 000 лева през следващите шест месеца МИГ „Лясковец-Стражица“ ще подготвя територията на двете общини за разработване и прилагане на Мултифондова стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“, чиято максимална стойност може да достигне до 6 милиона лева. В подготвителния проект са включени дейности за информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите на воденото от общността местно развитие, провеждане на обучения и информационни срещи за местната общност, проучване и анализ на пазара и територията за разработване на стратегия за прилагане на многофондово финансиране. Основни цели на проекта са свързани с надграждане на постигнатото от МИГ „Лясковец – Стражица“ и подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от повече от един фонд, чрез която да се стимулира местната идентичност на региона и да се подкрепят допълнителни местни приоритети, свързани с прилагане на иновации във всеки сектор на социално-икономическия живот. Разработването на Мултифондова стратегия за местно развитие е първата и най-важна стъпка към привличане на сериозен финансов ресурс от следните фондове: От Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 МИГ „Лясковец – Стражица“ може да получи до 3 милиона лева за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие; От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – МИГ „Лясковец – Стражица“ може да получи многофондово финансиране в размер до 1,5 милиона лева; От Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ МИГ „Лясковец – Стражица“ може да получи многофондово финансиране в размер до 1 милион лева; От Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ МИГ „Лясковец – Стражица“ може да получи многофондово финансиране в размер до 2 милиона лева; От Оперативна програма „Околна среда“ до 60 евро на хектар от включена територия от мрежата НАТУРА 2000. Според председателя на Управителния съвет д-р Ивелина Гецова МИГ „Лясковец – Стражица“ е една от най-успешните местни инициативни групи в България, доказали на практика потенциала на публично-частното партньорство за привличане на многофондово финансиране за подкрепа на всички сектори в селските райони.