Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2015 г. 26.11.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2015 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 2. Създаване на постоянни комисии в Общински съвет - Лясковец и избиране техните членове. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г. 4. Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населени места в Община Лясковец и възнаграждението на председателят на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2015 г. 5. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2015 г. 6. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново. 7. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 8. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя" АД - гр.Лясковец. 9. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС - ОЛ” ООД - гр. Велико Търново. 10. Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 11. Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”. 12. Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 13. Определяне на представител на Общински съвет - Лясковец в Общото събрание на „Асоциация общински гори”. 14. Определяне на общински съветници за участие в Работна група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец. 15. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр.Велико Търново. 16. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2016 г. 17. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. - 2 броя предложения. 18. Питания.