Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 септември 2015 г. 18.09.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 23.09.2015 г. (сряда), от 15:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 г. - 2018 г. 2. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 г. 3. Допълване на Решение № 654/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 10.08.2015 г. 4. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 650/27.08.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 година. 5. Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр.Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк. 6. Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по 1-ва (първа) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 3: „Един безопасен регион”. 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот с № 258 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Брода”. 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Разширение на далекосъобщителна мрежа” на „ТЕЛНЕТ” ООД, на територията на гр.Лясковец. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот с № 139004 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”. 10. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план, за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ кабелна линия за външно електрозахранване CpH - 20 kV на обекти в поземлен имот с № 143003 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”. 11. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2016 г. и определяне начина на ползването й. 12. Съгласие за включване на общински полски пътища в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, издавани от директора на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново, за стопанската 2015/2016 г. 13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд на НЧ „П.Р.Славейков” с.Добри дял. 14. Разпореждане с имот - частна общинска собственост - 2 броя предложения. 15. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 16. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице - 3 броя предложения. 17. Избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на Община Лясковец” и временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство” в Община Лясковец.