This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2015 г.

 

21.08.2015:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2015 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.08.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2015/2016 г. 

2. Избор на представител на Община Лясковец в колективния орган на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 

3. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 г. 

4. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 585/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 г. и план - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 

5. Определяне основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет - Лясковец.  

6. Даване на съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение „Активни за нашия регион” за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

7. Отчет на ликвидатора на Сдружение „За чисти селища” за дейността му през периода 14.10.2014 г. - 15.07.2015 г. 

8. Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица. 

9. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ „Колектор за дъждовни води” за отводняване на поземлен имот с № 145054 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец. 

10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 

11. Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост - 3 бр. предложения. 

12. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 

13. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице - 3 бр. предложения. 

14. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |