Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат" 30.06.2015 Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат" От месец ноември 2014 г. в ОУ „П.Р.Славейков”, с.Джулюница се реализира проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”, които се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка(Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000 -“Река Златаришка” BG0000280. В рамките на осем месеца учениците повишиха познанията си за биологичното разнообразие, участваха в дейности като залесяване и зарибяване, както и в такива, свързани с опазване и популяризация на биологичното разнообразие в района. Участието в проекта е част от последователната и устойчива политика на училището в областта на екологичното образование и възпитание на учениците. Идеята за проучванията се реализира от Училищното настоятелство и създаде ползотворно партньорство на децата с обществените институции и организации, имащи пряко значение за опазване на природното богатство, местнотоловно-рибарското дружество, лесничейското стопанство, родители и жители на селото. Финансирането е на стойност 4 626 eвро, с които се оборудва мултимедийна лаборатория, където малките природолюбители създадоха база данни за значимите хабитати на крайречните горски съобщества от елши, върби и ясени, както и тревисти местообитания. От видовете завидрата, лалугер, сухоземни костенурки, прилепи, някои видове риби и насекоми както и за други животни и растения, обитаващи зоната, включена в Натура 2000. Учениците организираха конференции и кръгли маси, презентираха съвременни екологични и природозащитни проблеми, работиха за повишаване на информираността на местната общност по проблемите за опазването на околната среда. В началото на 2015 година малките природолюбители дадоха старт на проучванията в защитената зона, поставиха къщички за птици край реката и в училищния двор. Кой живее в защитената зона на река Златаришка? На този въпрос участниците в проекта вече знаят отговора. Те издириха и обобщиха информация за местната флора и фауна, заснеха замърсени участъци по речното корито и организираха почистването им. Най-малките ученици изработиха карти с обитатели на речната система, представиха какво са научили за тях и какво трябва да правим, за да ги запазим от изчезване. По-големите участници подготвиха диплянки с информационни материали и презентации, с които да представят биологичното разнообразие в защитената зона. Участниците посадиха и 4 дръвчета в училищния двор, за които ще се грижат като истински приятели на природата. С настъпването на пролетта стартираха и дейностите на терен в защитената зона по Натура 2000. Учениците локализираха територията на защитената зона в землището на село Джулюница, определиха границите и поставиха обозначителни табели. Проведе се експедиция ”По пътя на видрата”, в която децата научиха много интересни подробности за обитателката на защитената територия. Учениците от Джулюница взеха участие и в още една чудесна инициатива. Тази година рибките в реката ще са много, защото те помогнаха и за зарибяването на река Златаришка /Джулюнска/, направлявани от компетентните специалисти от местното Ловно-рибарско дружество. Еко-празниците са поле за изява на креативността и уменията на деца – игрите за разделно събиране на отпадъци, викторина за рециклирането и еко-ревюто дадоха възможност да покажат знания, сръчност и фантазия. Преди няколко дена бяха отпечатани информационни материали за проекта - диплянки с информация за проекта и биоразнообразието в защитената зона. Проектните дейности приключиха на 7 юни. И деца и ръководители се разделиха с прекрасни спомени от интересните дейности, реализирани в рамките на проекта.

Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат"