Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 юни 2015 г. 11.06.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.06.2015 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002 „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 2. Кандидатстване на Община Лясковец като партньор с проектно предложение по първа покана за набиране на проектни предложения по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2: „Един зелен регион”. 3. Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2014 г. 4. Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014-2015 г., сравнена с предходната стопанска 2013-2014 г. 5. Осигуряване на достъп до имот № 008005 по Картата на възстановената собственост на с.Джулюница, община Лясковец. 6. Информация за състоянието, перспективите, развитието, финансирането и управлението на футболните клубове на територията на Община Лясковец. 7. Питания. 8. Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.