Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 януари 2015 г. 23.01.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.01.2015 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 2. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 3. Предоставяне на средства по временна финансова помощ. 4. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2014 г. 5. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 г. 6. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г. 7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2015 г. 8. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли до 31 декември 2014 г. 9. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 г. 10. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 11. Питания.