Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 януари 2015 г. 14.01.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на общинския съвет, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2015 г. (петък), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла „Мир“ в град Лясковец“. 2. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I“. 3. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.