This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2014 г.

 

23.12.2014:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2014 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

2. Предложение от кмета на с. Джулюница, относно размера на промила за такса „битови отпадъци” на физически лица в Кметство с.Джулюница за 2015 г.  

3. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2015 година. 

4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2014 година. 

5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари 2015 г. до края на месец март 2015 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 

6. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба. 

7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 

8. Включване на имот – частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 г. 

9. План за работа на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2015 г. 

10. Питания.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |