This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Приключи проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

 

04.08.2014:
Приключи проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

Община Лясковец приключи проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” за разработване и въвеждане на механизми за активно гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изработване на общински политики. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.. Договорът за безвъзмездна помощ между Община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. С реализирането на проекта се подобри процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец. Целева група по проекта: Общинска администрация Лясковец и представители на структури на гражданското общество. В резултат на реализацията на проекта се постигнаха следните очаквани резултати:  

- изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец; 

- изработени Правила за публично-частно партньорство за община Лясковец; 

- изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти; 

- изготвен Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година; 

- обучени 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури за прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните политики и проекти; 

- обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори. 

- идентифицирани минимум шест проекта и местни партньорства. 

- проведени 6 броя мини граждански форуми с участието на 150 местни участници. 

Обща стойност на проекта е в размер на 73 888,03 лева с финансиране от Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Проекта се реализира в рамките на 9 месеца.

Изтегли:
   Приключи проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |