This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 април 2014 г.

 

17.04.2014:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 април 2014 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.04.2014 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Годишен финансов отчет на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД за 2013 г. 

2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец. 

3. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2014 г. 

4. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец от Община Лясковец в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/313061/12.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: "Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец" по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 

5. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г. 

6. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. 

7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци. 

8. Допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 г. 

9. Отчет за дейността на читалищата в община Лясковец през 2013 г. 

10. Включване на имоти – частна общинска собственост, в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС, през 2014 г. 

11. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2014 г. 

12. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |