This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

 

28.01.2014:
Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

Община Лясковец стартира проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” за разработване и въвеждане на механизми за активно гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изработване на общински политики. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.. Договорът за безвъзмездна помощ между Община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” се сключи на 25.10.2013 г., а продължителността на проекта е 9 месеца. 

Общата цел на проекта е насочена към подобряване процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец.  

Специфични цели на проекта:  

- Ефективно прилагане на политиките, чрез участието на представителите на общинска администрация и гражданските структури; 

- Изграждане на стратегическа визия на община Лясковец, отговаряща на обществените нужди; 

- Въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол на общински политики и проекти. 

- Целева група по проекта: Общинска администрация Лясковец, представители на структури на гражданското общество. 

Дейности и очаквани резултати:  

Основополагаща дейност на проекта е идентифицирането на бъдещи проектни идеи и публично-частни партньорства, които да залегнат като приоритетни проекти за Стратегическия план за развитие на община Лясковец за новия програмен период 2014 – 2020 година. Чрез проведените публични форуми и срещи с всички заинтересовани групи на територията на община Лясковец ще се осигури широко гражданско участие при разработването на основните стратегически документи на общината. Други очаквани резултати при реализация на проекта са:  

Изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец, който да послужи като основа за разработване на Общински план за развитие за периода 2014 -2020 г. ; 

Изработени Правила за публично-частно партньорство за община Лясковец; 

Изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти; 

Изготвен Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година; 

Обучени 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури за прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните политики и проекти; 

Обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори. 

Идентифицирани минимум шест проекта и местни партньорства. 

Проведени 6 броя мини граждански форуми с участието на над 150 местни участници. 

Обща стойност на проекта е в размер на 73 888,03 лева с финансиране от Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.

Изтегли:
   Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |