This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2013 г.

 

25.11.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2013 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец. 

2. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2014 г. 

3. Провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, Велико Търново. 

4. Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост. 

5. Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД. 

6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 

7. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г. 

8. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |