This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2013 г.

 

24.09.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2013 г. (четвъртък) в гр.Созопол, от 15:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Созопол, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на ОбС-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2013/2014 г. 

2. Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на ОбС-Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 г.  

3. Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр. Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” Ню Йорк.  

4. Решение за съгласуване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение "За чисти селища" на Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Елена, Община Златарица и Община Стражица, попадащо на територията на Община Лясковец. 

5. Разрешение за съгласуване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура - външно електрозахранване на съществуваща мобилна базова станция 4662, разположена в поземлен имот с № 081018 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Драгижево, община Лясковец. 

6. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2014 г. и определяне начина на ползването й. 

7. Включване имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 г. 

8. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 

9. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |