This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 август 2013 г.

 

23.08.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 август 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.08.2013 г. (четвъртък) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година. 

2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък - 1870" гр.Лясковец", по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по "Национална схема за зелени инвестиции" към Национален Доверителен Еко Фонд.  

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

4. Информация за дейността и финансовото състояние на "Местна инициативна група - Лясковец - Стражица". 

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 000233 по Картата на възстановената собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец. 

6. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 г. 

7. Искане за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД. 

8. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |