This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2013 г.

 

22.07.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.07.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година. 

2. Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година. 

3. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2013/2014 година. 

4. Присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура. 

5. Актуализация на цялостните схеми за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на община Лясковец. 

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 134011 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Драгижево, местност "Лукач", община Лясковец. 

7. Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на УПИ ІІІ - за Читалище, в квартал 32 по плана на с.Драгижево.  

8. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 

9. Решение, във връзка с ремонт на сградата на "Медицински център І Лясковец" ЕООД. 

10. Искане за наемане на помещение за разкриване на лекарска практика в Здравна служба с.Джулюница. 

11. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година. 

12. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 

13. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година. 

14. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2013 година. 

15. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |