This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2013 г.

 

27.05.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2013 г., одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец. 

2. Допълване Плана по чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия с Разчет за евакуация и разсредоточване при силни земетресения в Община Лясковец. 

3. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание. 

4. Изготвяне проект за частично изменение на ПУП - План за регулация на с.Драгижево, в обхват на УПИ І - за селкооп и градина в квартал 45 по плана на с.Драгижево. 

5. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот № 135019 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Драгижево, местност "Лукач". 

6. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2013 г. 

7. Обявяване на общински имот за имот - публична общинска собственост. 

8. Провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост. 

9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 

10. Питания.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |