This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2013 г.

 

25.03.2013:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2013 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация относно състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2012 година. 

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Лясковец през 2012 година. 

3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2013 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите. 

4. Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2013 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им. 

5. Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец. 

6. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по Приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма "Административен капацитет". 

7. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година. 

8. Искане изх.№ 21/11.03.2013 г. от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД. 

9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 

10. Обособяване на полски път в част от имот № 527005 по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец. 

11. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие - Лясковец. 

12. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година. 

13. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |